Cán bộ và giảng viên

Ngày đăng: 24/06/2011 14:35:50

Đội ngũ lãnh đạo :
- Trưởng khoa :TS. Nguyễn Hữu Công. ĐTDĐ : 0982192458
- Phó trưởng khoa :TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu . ĐTDĐ : 0948109779

- Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin
+ Trưởng Bộ môn : PGS.TS Trần Việt Tiến. ĐTDĐ : 0902234648
+ Phó trưởng bộ môn : TS. Lê Thị Hồng. ĐTDĐ: 0913059808
+ Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Hào. ĐTDĐ: 0912325335

- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Sơn. ĐTDĐ : 0912212302
+ Phó trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Bích Thuỷ B. ĐTDĐ: 0915176626

- Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam :
+ Trưởng bộ môn : TS. Nguyễn Thị Hoàn. ĐTDĐ : 0983389810
+ Phó trưởng bộ môn : TS. Trần Thị Thu Hoài. ĐTDĐ: 0903230177

Văn phòng khoa:
- Trợ lý: CN. Vũ Thị Phương Vân
- Văn thư:  CN.Nguyễn Diệu Linh