Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:33:28

I. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Trưởng bộ môn: PGS TS. Trần Việt Tiến

Phó trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Hồng

                            TS. Nguyễn Thị Hào

Đảm nhận giảng dạy các môn học:

1. Cho hệ Đại học:

1.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin

1.2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

1.3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

2. Cho hệ sau đại học:

2.1. Triết học

2.2. Các môn chuyên ngành cho cao học và NCS chuyên ngành Kinh tế chính trị.

2.3. Hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ cho cao học và NCS chuyên ngành Kinh tế chính trị.

II. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Sơn

Phó trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Bích Thuỷ B

Đảm nhận giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

III. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Hoàn

Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Thu Hoài

Đảm nhận giảng dạy môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.