Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 24/06/2011 14:34:58

Tổng số cán bộ, giảng viên trong khoa: 33

Trong đó

+ Phó giáo sư: 3

+ Tiến sỹ: 15

+ Thạc sỹ: 13

+ Cử nhân: 2

 

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Công

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Văn phòng khoa:

Trợ lý: CN. Vũ Thị Phương Vân

Văn thư: CN. Nguyễn Diệu Linh